Skip links

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНВЕСТ ГРУП» НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ КЛУБ «ЗНАЮ & ВМІЮ»

Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНВЕСТ ГРУП» (далі за текстом – Виконавець), відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору про надання консультаційних послуг «Клуб «ЗНАЮ & ВМІЮ» (надалі – Публічна пропозиція) широкому та необмеженому колу фізичних та юридичних осіб з метою надання консультаційних послуг, умови і правила надання яких визначені у Договорі про надання консультаційних послуг «Клуб «ЗНАЮ & ВМІЮ» (надалі – Договір).

Дана Публічна пропозиція розміщена на сайті за електронною адресою:

https.//vmiu.info (надалі – Сайт), набирає чинності з дати її оприлюднення на Сайті та діє до дати оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на Сайті.

Виконавець, діючи на підставі статей 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичними та юридичними особами, які її приймуть (акцептують), надавати консультаційні послуги в порядку та на умовах, передбачених Договором.

Акцепт даної Публічної пропозиції підтверджує згоду Клієнта на укладення Договору з Виконавцем, придбання й отримання Послуг Виконавця.

Приймаючи цю Публічну пропозицію, Клієнт беззастережно підтверджує факт укладання Договору та, що на момент акцепту цієї Публічної пропозиції в рамках Договору він ознайомився з текстом усіх положень Договору, та Тарифами, повністю зрозумів їх
зміст та погоджується з викладеними в них умовами. Згода (акцепт) Клієнта на прийняття пропозиції на умовах, зазначених в Договорі є безумовною та Клієнт не може пропонувати будь-які індивідуальні зміни до Договору.

Умови Договору встановлюються однаковими для всіх Клієнтів та Виконавець не може надавати переваги одному клієнту перед іншим щодо укладення Договору, якщо інше не встановлено законом.

Договір, укладений на підставі цієї Публічної пропозиції, вважається укладеним у письмовій формі.


Директор ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП»                                                                            Ігор КУЧЕРЕНКО

ДОГОВІР № ______________ ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ «Клуб «ЗНАЮ & ВМІЮ»

м. Полтава                                                                                                                                                                                                                                                               «____» _________________ 2022 р.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

Виконавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «СІНВЕСТ ГРУП»

(Код ЄДРПОУ 32256812; місце реєстрації: 36003 Україна, Полтавська область, м.Полтава вул.Соборності, 43 оф. 411/4 в особі директора Кучеренко Ігоря Борисовича, діє на підставі Статуту).

Спеціаліст – співробітник або партнер Виконавця, що володіє необхідною кваліфікацією та безпосередньо надає Послуги згідно цього Договору.

Клієнт (Учасник Клубу) – фізична або юридична особа, яка придбала Пакет послуг Виконавця.

Запит на отримання Послуги (Запит) – звернення Клієнта до Виконавця в усній формі або у формі електронної кореспонденції, спрямоване на отримання Послуги відповідно до цього Договору та придбаного Пакету послуг, яке містить всю необхідну для надання Послуги інформацію і складене у формі, що відповідає вимогам, встановленим Виконавцем.

Сайт – офіційний канал комунікації Виконавця з Клієнтами (Учасниками Клубу) у мережі Інтернет www.vmiu.info.

Договір – цей Договір про надання консультаційних послуг «Клуб «ЗНАЮ & ВМІЮ» між Клієнтом та Виконавцем, за яким Клієнт вносить платіж за право вимагати від Виконавця надання Послуг, передбачених придбаним Клієнтом Пакетом послуг, а Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги на його Запит. Укладення Договору здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором.

Послуги – послуги «Клуб «ЗНАЮ & ВМІЮ» з надання Виконавцем наступних видів

консультаційних послуг: усні консультації; письмові консультації; перевірка, підготовка документів, супроводження вирішення проблеми Клієнта.

Послуги надаються в наступних сферах: юридичні, економічні, бухгалтерські консультації, консультації стосовно закупівельних процедур, консультації стосовно енергетичного сектору, енергоменеджменту, консультації стосовно земельних питань, консультації стосовно роботи ЖКГ, охорони праці. 

Послуга «Усна консультація» – діяльність Виконавця щодо забезпечення Клієнта послугою, яка надається Спеціалістом в усній формі та полягає у роз’ясненні сутності норм права, що регулюють відносини за Запитом, можливих ризиків, методів і способів їх вирішення в межах чинного законодавства України.

Послуга «Письмова консультація» – діяльність Виконавця щодо забезпечення Клієнта послугою, результатом надання якої є отримання Клієнтом висновку Спеціаліста у письмовій формі по суті норм права, що регулюють відносини по спрямованому Клієнтом Запиту, а також, занеобхідності, по можливим ризикам та шляхам вирішення поставленого Клієнтом проблемного питання.

Послуга «Оформлення документів» — діяльність Виконавця    по формуванню і відтворенню позиції клієнта в обґрунтованому грамотному стилі і у формі проекту конкретного документа. Підготовка таких актів передбачає наступні етапи: аналіз ситуації; вивчення позиції клієнта;  пошук норм, що обґрунтовують дану позицію.

Пакет послуг – це певний набір Послуг, що надається Виконавцем Клієнту на підставі цього Договору, має власні особливості, умови обслуговування, строк дії, розмір плати за отримання яких встановлюється Додатком № 1 до Договору.

Повідомлення – електронний стандартизований документ, який надсилається Виконавцем Клієнту для оформлення і підписання з метою: встановлення ідентифікаційних даних Клієнта; здійснення Акцепту Клієнтом Публічної пропозиції Виконавця на укладання Договору шляхом приєднання до цього Договору.

Акцепт – вчинення Клієнтом дій, що свідчать про повне, безумовне, беззастережне прийняття Клієнтом Публічної пропозиції Виконавця на укладення Договору, здійснюється шляхом підписання та подання Клієнтом Заяви про приєднання до Договору для придбання Пакету послуг.

Строк на отримання Послуг – строк, протягом якого Клієнт має право звернутись до Виконавця для отримання Послуг згідно обраного Пакету послуг, перебіг якого починається з дня отримання Виконавцем оплати обраного Пакету послуг за цим Договором.

Особистий кабінет – це персональний розділ, що знаходиться на Сайті, доступний тільки Клієнту. Особистий кабінет доступний Клієнту протягом терміну дії Договору та після закінчення його терміну дії. У разі, якщо для надання Послуги Спеціалісту необхідне вивчення конкретних матеріалів (документів, інших матеріалів), пов’язаних з ситуацією Клієнта, та/або потрібні додаткові дані за раніше сформульованим Клієнтом Запитом, Клієнт направляє зазначені матеріали та дані за запитом Виконавця через Особистий кабінет.

Всі інші терміни, значення яких не визначене цим Договором, вживаються в цьому Договорі в значеннях, якими вони визначені згідно з нормативно-правовими актами України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах цього Договору Виконавець зобов’язується надати Клієнту Послуги згідно Пакету послуг, придбання якого Клієнт здійснив шляхом Акцепту, а Клієнт зобов’язується сплатити Виконавцю винагороду за Послуги та виконати інші зобов’язання відповідно до цього Договору.

2.2. Строк на отримання Послуг визначається строком дії Пакету послуг.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт має право на:

3.1.1. отримання від Виконавця Послуг належної якості;

3.1.2. отримання від Виконавця інформації про інші послуги, що надаються Виконавцем;

3.1.3. отримання від Виконавця інших послуг на підставі окремого договору, що укладається з Виконавцем.

3.2. Клієнт зобов’язується:

3.2.1. здійснити оплату замовленого Пакету послуг у розмірі та в строки, встановлені Договором;

3.2.2. надавати Виконавцю повну, достовірну інформацію, необхідну останньому для ідентифікації Клієнта та надання йому Послуг за Договором;

3.2.3. скористатися придбаними Послугами Виконавця особисто та не допускати користування сторонніми особами Послугами згідно придбаного Клієнтом Пакету послуг;

3.2.4. ознайомитися зі змістом цього Договору, в тому числі у відкритому доступі в мережі Інтернет на Сайті;

3.2.5. не порушувати вимоги законодавства України  при зверненні до Виконавця за отриманням Послуг;

3.2.6. повідомляти Виконавця протягом двох робочих днів про зміну у відомостях, що були надані Клієнтом при укладанні цього Договору (поштову адресу, контактні реквізити, номери мобільного телефону, адресу електронної пошти та ін.) та які були зазначені ним при реєстрації на Сайті;

3.2.7. нести інші обов’язки, передбачені цим Договором та законодавством України.

3.3. Виконавець має право на:

3.3.1. отримання від Клієнта в порядку передоплати винагороди за надання Послуг;

3.3.2. відмову Клієнту (без додаткового попередження) у наданні Послуг після закінчення строку на отримання Послуг;

3.3.3. самостійно встановлювати вартість Послуг, а також додаткових послуг, що надаються Виконавцем;

3.3.4. вносити зміни та доповнення до умов Договору та додатків до нього;

3.3.5. зберігати та обробляти інформацію, яку він отримує в процесі надання Послуг Клієнту;

3.3.6. вести звукозапис телефонних розмов з Клієнтом при його зверненні до Виконавця, при зверненні спеціалістів Виконавця до Клієнта, а також використовувати звукозапис для підтвердження факту такого звернення. Приєднанням до цього Договору Клієнт надає Виконавцю безвідкличну письмову згоду на здійснення такого звукозапису;

3.3.7. контактувати з Клієнтом через Особистий кабінет Клієнта на Сайті, а також використовуючи доступні канали зв’язку: телефонні дзвінки, SMS-повідомлення, поштова розсилка, повідомлення електронною поштою, через соціальні мережі тощо;

3.3.8. залучати третіх осіб (партнерів, підрядників) для надання Послуг Клієнту;

3.3.9. перевіряти надану Клієнтом інформацію, а також виконання Клієнтом умов цього Договору;

3.3.10. відмовити Клієнту в наданні Послуг у випадках, коли Клієнт порушує умови цього Договору, отримання Послуг викликано протиправними інтересами Клієнта, надання Послуги спричинить порушення Виконавцем вимог чинного законодавства України;

3.3.11. Виконавець також має інші права, передбачені цим Договором та/або чинним законодавством України. 

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. своєчасно та якісно надати Клієнту Послуги згідно обраного ним Пакету послуг;

3.4.2. інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають наданню Послуг відповідно до умов цього Договору.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

4.1. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється Клієнтом у формі авансового платежу в розмірі 100% від вартості Пакету послуг, що визначається згідно Додатку № 1 до Договору.

4.2. У випадку пропуску Клієнтом з будь-яких причин Строку на отримання Послуг, вважається, що Виконавець надав Клієнту Послуги згідно придбаного Пакету послуг в повному обсязі. Невикористання Клієнтом всіх Послуг за придбаним Пакетом послуг протягом Строку на отримання Послуг не є підставою для використання коштів, які було сплачено Клієнтом, для отримання інших послуг, що надаються Виконавцем.

4.3. Клієнт може змінити Пакет послуг на дорожчий шляхом направлення Виконавцю листа з вказанням бажаного Пакету послуг та місяця такої зміни. Використання нового Пакета послуг розпочинається з наступного календарного місяця, при цьому вартість оплачених, але не використаних послуг в межах попереднього Пакету послуг зараховується у вартість нового Пакету. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Клієнт та Виконавець несуть відповідальність за порушення умов цього Договору відповідно до законодавства України.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надання Послуг, якщо Клієнт для отримання Послуг надав Виконавцю неправдиву та/або неповну інформацію.

5.3. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Клієнту в результаті використання або неможливості використання Послуг або понесений у результаті помилок, неточностей, дефектів, порушення строків, затримок у наданні Послуг або передачі даних й з інших причин. Клієнт приймає на себе повну відповідальність і ризики, пов’язані з використанням отриманих Послуг, у тому числі відповідальність за оцінку точності, повноти й корисності отриманих Послуг.

5.4. Виконавець за жодних обставин не забезпечує й не надає офіційного тлумачення положень законодавства України та надає всі Послуги, виходячи з накопиченого досвіду Виконавця й конкретного спеціаліста/партнера Виконавця, на основі положень законодавства України, а також сформованої практики правозастосування. Послуги Виконавця носять виключно рекомендаційний характер.

5.5. Клієнт розуміє та визнає, що невідповідність результату надання тієї чи іншої Послуги результату, який Клієнт бажав отримати при зверненні за відповідною Послугою, саме по собі не є фактом надання Виконавцем Послуги неналежної якості.

5.6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

5.7. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. Сторони звільняються від відповідальності одна перед одною за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання сталося у період дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

6.2. Форс-мажорні обставини – це обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, які не могли бути передбачені та яким Сторони не могли запобігти, наприклад, пожежі, повені, шторм, пилові бурі, землетрус, засухи або інші природні явища, а також війни, обмеження або санкції будь-яких держав, що відбулися де-юре або де-факто, дії або відмови будь-яких державних влад, блокади, страйки, саботаж, безладдя, заколоти, затримки авіарейсів, інші дії чи події, за умов, що ці обставини впливають на виконання Стороною договірних зобов’язань та у їх виникненні відсутня вина  Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором.

6.3. Сторона, що опинилась під впливом форс-мажору, зобов’язана повідомити іншу сторону про виникнення таких обставин протягом п’яти днів з дня настання таких обставин

6.4. Сторона, що посилається на існування форс-мажорних обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою.

6.5. Якщо Форс-мажорні обставини тривають більше трьох місяців, кожна зі Сторін вправі розірвати цей Договір.

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

7.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв’язку з виконанням цього Договору. Для цілей цього Договору конфіденційною вважається інформація, віднесена до такої згідно з чинним законодавством України, а також прямо позначена іншою Стороною як конфіденційна у письмовому вигляді. Зобов’язання по нерозголошенню конфіденційної інформації не поширюються на випадки коли розголошення конфіденційної інформації вимагається відповідно до законодавства України.

7.2. Клієнт без застережень та обмежень надає Виконавцю згоду:

7.2.1 відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних» — на обробку та використання його персональних даних для надання Послуг, а також з метою надання/пропонування йому інших послуг, не передбачених цим Договором;

7.2.2. відповідно до ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» — на передачу часткового або повного права обробки та використання його персональних даних іншими суб’єктами відносин, залученим Виконавцем на договірній основі до процесу обслуговування Договору;

7.2.3.  в інших, передбачених законодавством України випадках.

Укладанням цього Договору Клієнт підтверджує, що він проінформований Виконавцем про свої права як суб’єкта персональних даних.

7.3. Клієнт надає згоду Виконавцю на надсилання Виконавцем інформації на номер телефону, електронну та/або поштову адресу, зазначені при реєстрації на Сайті, згідно умов цього Договору. Виконавець не несе відповідальності за ризики, пов’язані з відправкою інформації за вказаними Клієнтом адресами.

7.4. Клієнт надає Виконавцю свою згоду на отримання інформації та рекламних матеріалів про послуги Виконавця, акції та заходи, пов’язані із діяльністю Виконавця, шляхом надсилання Виконавцем відповідних SMS-повідомлень та повідомлень на електронну пошту Клієнта.

Клієнт погоджується на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Виконавцем з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, які не суперечать чинному законодавству України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на безоплатне використання імені, прізвища Клієнта, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені) в ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) на території України протягом дії Договору, і таке використання не буде відшкодовуватися Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, ст. 8 Закону України «Про рекламу».

8. ЗАПЕВНЕННЯ ТА ГАРАНТІЇ

8.1. Підписанням цього Договору Клієнт гарантує, що на момент укладення цього він має повне, нічим не обмежене, право укласти і виконати цей Договір та відповідати по своїх зобов’язаннях.

8.2.  Клієнт укладає цей Договір не під впливом помилки, обману щодо обставин, які мають істотне значення, умови даного Договору Клієнт вважає вигідними для себе.

8.3. Клієнт не вводить навмисно Виконавця в оману щодо обставин, які мають істотне значення. 

8.4. Клієнт гарантує, що належним чином виконані усі дії, які згідно із чинним законодавством України, необхідні йому для укладення цього Договору та виконання своїх зобов’язань за ним.

8.5. Перед підписанням цього Договору Клієнт належно і у доступній формі ознайомився з усіма умовами цього Договору, їх повністю і однаково з Виконавцем розуміє, вважає справедливими, адекватними, розумними і жодних заперечень не має.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним між Виконавцем та Клієнтом після здійснення Клієнтом Акцепту Публічної пропозиції Виконавця. 

9.2. Сторони безвідклично підтверджують, що цей Договір Сторони уклали у тому числі на підставі принципу «свободи договору», визначеного статтями 6, 627 Цивільного Кодексу України. Сторони також безвідклично підтверджують, що положення цього Договору їм зрозумілі, є розумними та справедливими. 

9.3. Сторони погодили застосування наступного порядку зміни та/або доповнень умов Договору:

9.3.1. зміни та/або доповнення умов Договору, викладення Договору у новій редакції можуть здійснюватись лише Виконавцем в односторонньому порядку та/або за взаємною згодою Сторін;

9.3.2. перелік змін та/або доповнень до умов Договору або нову редакцію Договору Виконавець розміщує на Сайті;

9.3.3. внесені зміни та/або доповнення до Договору або нова редакція Договору розповсюджуються на всіх Клієнтів, включаючи тих, які уклали Договір та придбали Послуги, але не скористались ними до набрання чинності внесеними змінами та/або доповненнями до Договору;

9.3.4. Клієнт приймає на себе ризики та обов’язок самостійно відстежувати на Сайті розміщення Виконавцем переліку змін та/або доповнень умов Договору або нової редакції Договору.

10. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

                                                                     Замовник:                                                              

Виконавець:

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІНВЕСТ ГРУП»

 

36003, м. Полтава, вул. Соборності, буд. 43, оф. 411/4

р/р UA62 305299 00000 26005031210317

 в ПАТ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, 

код ЄДРПОУ 32256812

Платник єдиного податку 3 групи 5%

 

Директор 


____________________ Ігор КУЧЕРЕНКО

М.П.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

Додаток № 1

до Договору про

надання консультаційних

послуг «Клуб «ЗНАЮ & ВМІЮ»

 

ПАКЕТИ ПОСЛУГ

        1. Легкий.

Вартість: 1 000 грн/місяць.

Наповнення: до 10 консультацій загалом за всіма напрямками підтримки клубу.

        2. Середній.

Вартість: 3 000 грн/місяць.

Наповнення: до 15 консультацій загалом за всіма напрямками підтримки клубу та перевірка та аналіз 5 документів. 

        3. Максимальний.

Вартість: 5 000 грн/місяць.

Наповнення: до 20 консультацій загалом за всіма напрямками підтримки клубу, перевірка та аналіз 5 документів, а також підготовка 2 документів.                                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                             

ТОВ «СІНВЕСТ ГРУП»

Директор

___________________ Ігор КУЧЕРЕНКО

М.П.